Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Restaurację
,,Chorzowska Piwiarnia Warki” usługi polegającej na organizacji imprez
okolicznościowych w Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki”, jak również warunki
zawierania i rozwiązywania umowy o organizację przez Restaurację ,,Chorzowska
Piwiarnia Warki” imprezy okolicznościowej.
§ 1.

Poniższym pojęciom i określeniom nadaje się następujące znaczenie:
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” – spółka Komorowski&Chmiel Spółka jawna z
siedzibą w Chorzowie (adres: 41-500, Chorzów, ulica Powstańców numer 1/U1), NIP: 627
276 57 54, będącą organizatorem imprez okolicznościowych w Restauracji „Chorzowska
Piwiarnia Warki”.
Impreza otwarta – impreza okolicznościowa, która odbywa się w zarezerwowanej części
lokalu, przy czym do pozostałej części niezarezerwowanej lokalu dostęp mają pozostali
goście Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki”, nie będący gośćmi Zamawiającego.
Lokal – Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” mieszcząca się w Chorzowie przy ul.
Powstańców 1/U1, w którym organizowane są imprezy okolicznościowe przez spółkę
Komorowski&Chmiel Spółka jawna z siedzibą w Chorzowie na rzecz Zamawiającego.
Zamawiający – oznacza osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, a także osobę fizyczną, która zawarła ze spółką Komorowski&Chmiel Spółka jawna
z siedzibą w Chorzowie umowę o organizację imprezy okolicznościowej. W imieniu i na rzecz
Zamawiającego czynności związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem umowy
dokonuje Zamawiający lub osoba/organ reprezentujący Zamawiającego.
Gość Zamawiającego – uczestnik imprezy okolicznościowej, zaproszony przez
Zamawiającego (ustnie lub na podstawie oficjalnego zaproszenia).
Umowa – oznacza umowę, której przedmiotem jest organizacja przez Restaurację
„Chorzowska Piwiarnia Warki” imprezy okolicznościowej na rzecz Zamawiającego. Przepisy
umowy wyraźnie przewidują dzień oraz godziny trwania imprezy okolicznościowej.

§ 2.

Przez zawarcie umowy Restauracja ,,Chorzowska Piwiarnia Warki” zobowiązuje się do
zorganizowania imprezy okolicznościowej w lokalu zgodnie z zawartą umową, niniejszym
Regulaminem oraz powszechnie obowiązującym polskim prawem.
Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu oraz
powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności do terminowego uiszczenia
wszelkich opłat i należności, od chwili podjęcia czynności zmierzających do zlecenia
Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” organizacji imprezy okolicznościowej.
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności za organizację imprezy
okolicznościowej w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” nie sprzedaje alkoholu osobom poniżej 18. roku
życia, a Zamawiający i Goście zamawiającego zobowiązani są do nieudostępniania alkoholu
osobom niepełnoletnim, będącymi uczestnikami imprezy okolicznościowej w Lokalu.
W uzgodnieniu z Zamawiającym istnieje możliwość ustalenia zapłaty za organizację imprezy
na podstawie faktury VAT płatnej w formie bezgotówkowej w terminie 7 dni od daty jej
wystawienia, chyba że na fakturze lub w umowie wskazano inny termin. Powyższa

należność powinna być zapłacona na konto bankowe Restauracja ,,Chorzowska Piwiarnia
Warki” wskazanym na fakturze.
Za dzień zapłaty, uważa się dzień, w którym nastąpiło zakończenie imprezy
okolicznościowej, a w przypadku płatności na podstawie faktury VAT, dzień uznania
rachunku bankowego Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” określonego w opłacanej
fakturze. W przypadku opóźnienia ze strony Zamawiającego z zapłatą należności,
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” uprawniona będzie do naliczenia odsetek w
ustawowej wysokości, chyba że w Umowie przewidziano inny rygor wobec nieuregulowania
faktury w terminie.
Regulamin dostępny jest i przekazywany na prośbę Zamawiającego nieodpłatnie wraz z
Umową oraz podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Restauracji
,,Chorzowska Piwiarnia Warki” www.piwiarniawarkidelta.pl.
Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią integralną część Umowy
w przedmiocie organizacji przez Restaurację ,,Chorzowska Piwiarnia Warki” na rzecz
Zamawiającego imprezy okolicznościowej, zawartej przez Restaurację ,,Chorzowska
Piwiarnia Warki” z Zamawiającym i wiążą Zamawiającego w takim zakresie, w jakim
uregulowane w nim zagadnienia nie zostały odmiennie rozstrzygnięte w treści postanowień
Umowy.
Zakres i sposób usług świadczonych przez Restaurację ,,Chorzowska Piwiarnia Warki” na
rzecz Zamawiającego w związku z organizacją imprezy okolicznościowej określa
szczegółowo każdorazowo Umowa.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy, w tym rozszerzenie zakresu świadczonych usług w
ramach Umowy, wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem
nieważności.

§ 3.

Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od
okazania mu przez Zamawiającego oryginałów niezbędnych dokumentów, celem ich
weryfikacji.
Podpisanie Umowy następuje po akceptacji przez Zamawiającego, przedstawionego przez
Restaurację „Chorzowska Piwiarnia Warki” projektu umowy, menu, kalkulacji oraz
dostarczeniu i weryfikacji niezbędnych dokumentów.
Strony mogą zawrzeć Umowę oraz dokonywać czynności dotyczących wykonania Umowy
tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione, w tym upoważnione do reprezentowania,
zgodnie z zasadą reprezentacji, wynikającą z właściwego rejestru lub ewidencji, lub poprzez
ich pełnomocników upoważnionych do reprezentacji na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa, udzielonego przez osoby upoważnione do ich reprezentowania zgodnie z
zasadą reprezentacji, wynikającą z właściwego rejestru lub ewidencji.

§ 4.

Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym, specyfikacją i jakością
wyposażenia oraz pozostałej infrastruktury lokalu, z którego będą korzystać Zamawiający
oraz goście Zamawiającego i nie posiada żadnych zastrzeżeń w tym zakresie. Zamawiający
oświadcza jednocześnie, iż nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek
roszczeń w stosunku do Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” z tytułu stanu
technicznego i jakości ww. wyposażenia i infrastruktury.
§ 5.

Określona w Umowie liczba osób, dla której ma zostać zorganizowana impreza
okolicznościowa musi zostać potwierdzona najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem
imprezy okolicznościowej poprzez złożenie stosownego oświadczenia na Umowie w
siedzibie lokalu bądź na adres mailowy Restauracji pubwarka.chorzow@gmail.com pod
rygorem nieważności.

Weryfikacja faktycznej liczby osób, biorących udział w imprezie okolicznościowej nastąpi na
podstawie weryfikacji dokonanej przez pracownika Restauracji „Chorzowska Piwiarnia
Warki”.
W jednym dniu w Lokalu może odbywać się więcej niż jedno przyjęcie okolicznościowe.

§ 6.

Po przekroczeniu ustalonej, końcowej godziny trwania imprezy okolicznościowej określonej
indywidualnie w umowie, impreza może być kontynuowana, z zastrzeżeniem, iż za każdą
dodatkową godzinę trwania imprezy okolicznościowej Zamawiający zapłaci na rzecz
Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” określoną dodatkową kwotę wskazaną w Umowie.

§ 7.

Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia wszelkich dekoracji i instalacji sprzętu
technicznego, które zostały zainstalowane w związku z imprezą okolicznościową
niezwłocznie po zakończeniu przyjęcia okolicznościowego.
Zamawiający, chcąc korzystać z infrastruktury multimedialnej lokalu, zobowiązany jest
dostarczyć materiały w celu ich weryfikacji na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
imprezy okolicznościowej, pod rygorem utraty powyższego uprawnienia. W przypadku
negatywnej weryfikacji powyższych materiałów przez Restaurację „Chorzowska Piwiarnia
Warki”, Zamawiający nie będzie mógł skorzystać z przedmiotowego uprawnienia. Powyższe
nie uprawnia do rozwiązania przez Zamawiającego Umowy z winy Restauracji „Chorzowska
Piwiarnia Warki”.
Zamawiający, chcąc korzystać z podwykonawców przy wykonywaniu uprawnień wskazanych
w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest dostarczyć ich listę na co najmniej 24 godziny
przed rozpoczęciem imprezy okolicznościowej, pod rygorem utraty powyższego uprawnienia.
Instalowany sprzęt nie może ingerować w stałe elementy Lokalu oraz nie może on w
jakikolwiek sposób działać negatywnie na jego konstrukcję, wyposażenie, elementy stałe itd.
Wszystkie zmiany, instalacje muszą być ustalane z Restauracją „Chorzowska Piwiarnia
Warki”.
Restauracja posiada stały wystrój (loże, stoły, krzesła, kolory ścian itd.), których nie zmienia
na przyjęcia okolicznościowe.

§ 8.

Dostarczenie wyżywienia, wszelkich napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz innych
produktów nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Umowa przewiduje taką możliwość
oraz na warunkach i w trybie wskazanym w Umowie. Dostarczone napoje alkoholowe muszą
posiadać oryginalną Polską banderolę oraz potwierdzenie zakupu w formie paragonu
fiskalnego bądź faktury VAT.

§ 9.

Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” w ramach organizacji imprezy okolicznościowej
udostępni gościom Zamawiającego toalety oraz zapewni czystość w pomieszczeniach
sanitarnych w trakcie imprezy okolicznościowej.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” nie ponosi odpowiedzialności materialnej za
rzeczy wniesione przez gości Zamawiającego do pomieszczeń ogólnodostępnych na jego
terenie, takich jak: sala restauracyjna, bar, łazienka itp.
§ 10.

Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia szkód i zniszczeń spowodowanych przez gości
Zamawiającego, wynikłych w trakcie trwania imprezy okolicznościowej na terenie Lokalu.

Ewentualne szkody zostaną oszacowane na zlecenie Chorzowskiej Piwiarni Warki przez
wyspecjalizowane podmioty zawodowo trudniące się usuwaniem tego rodzaju szkód, które
sporządzą protokół szkody, będący podstawą do rozliczeń z tego tytułu pomiędzy
Chorzowską Piwiarnia Warki, a Zamawiającym. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia
kosztów usunięcia szkód i zniszczeń w wysokości wskazanej na stosownej fakturze,
określonej na podstawie wyceny wskazanej w powyżej wskazanym protokole. Faktura
przewidywać będzie termin płatności nie dłuższy niż 7 dni od daty wystawienia faktury pod
rygorem zapłaty odsetek ustawowych.

§ 11.

Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” zobowiązuje się do zapobiegania, w miarę
możliwości, wszelkim zdarzeniom nagłym i konfliktom, mogącym powstać pomiędzy gośćmi
Zamawiającego oraz/lub gośćmi Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki”, a w tym
przypadku do bezzwłocznego powiadomienia Zamawiającego, jeśli zdarzenia takie zostały
zauważone w trakcie trwania imprezy okolicznościowej.
W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu Gości, Restauracja
powiadamia odpowiednio Firmę ochroniarską Solid Security Sp. z o.o. odpowiedzialną za
ochronę obiektu i/lub organy Policji.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa
gościom Zamawiającego, w szczególności poprzez niewpuszczanie na zarezerwowana salę/
część sali osób niebędących Gośćmi Zamawiającego, chyba że Zamawiający wyrazi
niezwłocznie zgodę na wpuszczenie takich osób na imprezę okolicznościową.

§ 12.

Odpowiedzialność Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy tj. organizacji imprezy okolicznościowej na warunkach
określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie, ograniczona jest do rzeczywiście
poniesionych strat udokumentowanych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych
korzyści.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” nie ponosi w szczególności odpowiedzialności
za:
- jakiekolwiek szkody wyrządzone gościom Zamawiającego oraz ich osobom towarzyszącym
przez innych gości Zamawiającego czy przez ich osoby towarzyszące lub gości Restauracji
„Chorzowska Piwiarnia Warki”;
- brak możliwości technicznych przy realizacji imprezy okolicznościowej spowodowanych
działaniem czynników zewnętrznych (np. awarią elektryczności, sprzętu, oprogramowania,
braki w dostawie wody) lub też innymi przyczynami niezależnymi od Restauracji
„Chorzowska Piwiarnia Warki”;
- szkody lub straty spowodowane przyczynami technicznymi leżącymi po stronie innych
podmiotów;
- jakiekolwiek szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego lub wadliwego działania urządzeń
wykorzystywanych przez Zamawiającego, zachowania sprzecznego z Regulaminem,
Umową lub przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, działania czynników
zewnętrznych (np. awaria elektryczności, sprzętu, oprogramowania), podania przez
Zamawiającego lub Gościa zamawiającego nieprawdziwych lub niepełnych informacji w
związku z Umową lub z innych przyczyn niezależnych od Restauracji „Chorzowska Piwiarnia
Warki”;
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie, które nastąpiło wskutek siły wyższej, z winy
Zamawiającego lub wskutek nieprzestrzegania przez Zamawiającego postanowień Umowy,
Regulaminu, powszechnie obowiązującego polskiego prawa czy z powodu innej przyczyny
niezależnej od Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki”. Przez działanie siły wyższej
uznaje się zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i którym żadna
ze Stron nie mogła przeciwdziałać, w szczególności, ale nie wyłącznie: klęski żywiołowe,

pożary, powodzie, stan wyjątkowy, zamieszki, wojna, wojna domowa, żałoba narodowa,
święto narodowe, święto kościelne, strajki. Każda ze Stron, poszkodowana w wyniku
działania siły wyższej, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym drugą Stronę.
Niedopełnienie obowiązków powiadomienia jest usprawiedliwione przez czas trwania siły
wyższej. Jeżeli czas trwania siły wyższej jest dłuższy niż 2 miesiące, wówczas każda ze
Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym
poinformowaniu o tym drugiej Strony.

§ 13.

Zamawiający dokona przedpłaty w formie zaliczki w wysokości określonej w Umowie o
organizację imprezy okolicznościowej, która zostanie uiszczona najpóźniej w dniu podpisania
umowy gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek Restauracji „Chorzowska
Piwiarnia Warki” określony w Umowie, w terminie określonym w Umowie. Potwierdzeniem
dokonania przedpłaty w formie gotówkowej i przyjęciem jej przez Wykonawcę będzie
wystawienie dokumentu wpłaty w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
Potwierdzeniem dokonania przedpłaty w formie bezgotówkowej przez Wynajmującego
będzie bankowe potwierdzenie dokonania przelewu, na podstawie wystawionej faktury VAT
przez Wykonawcę.
Pozostałą kwotę należności z tytułu organizacji imprezy okolicznościowej przez Restaurację
,,Chorzowska Piwiarnia Warki”, Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia w formie
gotówkowej lub bezgotówkowej w dniu imprezy, po jej zakończeniu lub przelewem na
rachunek bankowy Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” na podstawie wystawionej
faktury VAT, w określony w Umowie w terminie pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych.
Koszt imprezy okolicznościowej może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w Umowie,
w szczególności w wyniku zmiany ilości gości Zamawiającego na imprezie okolicznościowej
lub dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zamówień, określonych w pisemnym
aneksie do Umowy zaakceptowanym i podpisanym przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 14.

Umowa może zostać rozwiązana w każdym terminie na mocy pisemnego porozumienia
Stron.

§ 15.

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Stronami, wynikające z niniejszej Umowy, Strony będą
rozstrzygać polubownie, wykazując wolę ugodowego ich rozwiązania. W przypadku nie
rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni od rozpoczęcia działań
mających na celu polubowne rozwiązanie sporu, spór będzie rozstrzygany przez Sąd
Rejonowy w Chorzowie.

§ 16.

Zamawiający zobowiązany jest powiadamiać Restaurację „Chorzowska Piwiarnia Warki” na
piśmie o zmianach danych, zawartych w Umowie oraz w treści przekazanych przez
Zamawiającego przy zawarciu Umowy dokumentów, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku
niedopatrzenia tego obowiązku przez Zamawiającego. W przypadku niepoinformowania
Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” o zmianie adresu, wszelkie pisma oraz
oświadczenia Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” kierowane na ostatnio wskazany
adres, traktowane będą jako doręczone. Zmiana danych, o których mowa powyżej, nie
stanowi zmian warunków Umowy.
Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. nie później niż w ciągu 7 dni,
poinformowania Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” o wszczęciu wobec niego

postępowania upadłościowego lub naprawczego, egzekucyjnego czy likwidacyjnego i innych,
które mogłyby mieć wpływ na wykonanie przez Zamawiającego Umowy czy Regulaminu. W
przypadku zaniechania powyższego, Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” ma prawo
do niezwłocznego rozwiązania Umowy z zachowaniem prawa do zatrzymania w całości
uiszczonej przez Zamawiającego zaliczki, o której mowa w § 13.
Zamawiający nie może, pod rygorem bezskuteczności, przenieść na osoby trzecie żadnych
praw, wynikających z umowy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Restauracji
„Chorzowska Piwiarnia Warki” .Tym samym wyłączona jest możliwość dokonania cesji praw i
obowiązków przez Zamawiającego bez zgody Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” .
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku Kodeks cywilny.

§ 19.

Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia
Zamawiającemu i gościom Zamawiającego poufności w związku z wykonaniem Umowy.
Wszelkie informacje w ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej postaci, które Restauracja
„Chorzowska Piwiarnia Warki” i Zamawiający sobie udostępnią w związku z realizacją
umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, będą
traktowane jako poufne i będą wykorzystane wyłącznie do wykonania zobowiązań objętych
Umową.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” i Zamawiający zobowiązują się do nie ujawniania
informacji poufnych osobom trzecim bez zgody drugiej strony, wyrażonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności. Dostęp do informacji poufnych mogą mieć tylko osoby realizujące
umowę w imieniu Stron, przy czym każda ze stron odpowiada za działania i zaniechania
takich osób jak za własne działania i zaniechania.
W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, strona
zainteresowana, przed podjęciem jakichkolwiek działań, winna zwrócić się do drugiej strony
o udzielenie stosownej interpretacji.
Wszelkie informacje, chronione stosownie do przepisów poprzedzających, mogą zostać
ujawnione wyłącznie w następujących sytuacjach:
Jeżeli informacja została ujawniona publicznie przez drugą stronę, będącą właścicielem
informacji chronionej.
Jeżeli ujawnienia informacji żąda sąd lub organ ścigania w toku prowadzonych czynności na
podstawie stosownych przepisów.
Jeżeli właściciel informacji chronionej wyrazi na to uprzednio zgodę pisemną.
Jeżeli informacja została ujawniona w wyniku wykonania obowiązków nałożonych przepisami
prawa.

§ 20.

Restauracja ,,Chorzowska Piwiarnia Warki” ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie
internetowej Restauracji „Chorzowska Piwiarnia Warki” tj. www.piwarniawarkidelta.pl.
Restauracja „Chorzowska Piwiarnia Warki” o zmianie Regulaminu powiadomi pisemnie
Zamawiającego w terminie 7 dni, przesyłając mu na jego adres lub adres meilowy zmieniony
Regulamin.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2020 r.